Badminton
LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJA
  
 Vardas:     Slaptažodis: 
 
    

  Badmintono saugumo taisyklės  
PATVIRTINTA

Lietuvos badmintono federacijos vykdomojo komiteto
2010 m. sausio 10 d. nutarimu Nr.3

LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJOS VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SAUGUMO TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo VI skyriaus 42 str. 3 p. Jos nustato komercinių ir nekomercinių renginių, nereglamentuojamų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo (sportinių varžybų, koncertų, švenčių, teatralizuotų renginių, meninių ir reklaminių akcijų, pramogų ir atrakcionų parkų ir kitų viešų tokio pobūdžio renginių tam skirtose vietose), organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarką bei organizatorių atsakomybę.
2.Varžybų ir kitų renginių organizavimas bei organizatoriai
2.1. Lietuvos badmintono federacija (toliau LBF) varžybų ir kitų renginių organizatoriais, nustatytomis sąlygomis ir tvarka, gali būti:
• 2.1.1. organizacijos – LBF narės;
• 2.1.2. įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos kitos organizacijos;
• 2.1.3. kiti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.
2.2. LBF sporto organizacijos, klubai, gali organizuoti įvairius renginius: varžybas, rungtynes, pratybas (treniruotes), sporto stovyklas, tarptautines varžybas ir rungtynes, seminarus, konferencijas ir kt.
2.3. LBF varžybų ir kitų renginių organizavimo bei organizatorių veikla grindžiama šiais principais:
• 2.3.1. žiūrovų ir sporto renginių dalyvių saugumo – vengti incidentų aikštelėse ir už jų ribų, skatinti smurto mažinimą tarp žiūrovų; skatinti tinkamą sporto sirgalių klubų veiklos organizavimą ir jų narių gerą elgesį;
• 2.3.2.. kilnaus elgesio – moralinės savybės, apibūdinančios taurių motyvų padiktuotus žmonių poelgius, labai vertintinus sportinėse kovose;
• 2.3.3.. nešališkumo – užtikrinti, kad rezultatai nebūtų iš anksto aiškūs, ir išlaikyti konkurencinę pusiausvyrą tarp varžybose dalyvaujančių sportininkų ir komandų;
3. Renginių vieta
• 3.1. LBF varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse, specialiose, tam skirtose vietose (konferencijų salės, salės ir kt.) ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais.
• 3.2. Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, draudžiama naudoti sporto pratyboms, varžyboms ir kitiems renginiams.
• 3.3. Už žalą, padarytą sporto pratybų ar varžybų dalyviams, teniso sporto mėgėjams ar žiūrovams tokių pratybų ar varžybų metu dėl sporto įrangos ar statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo, įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas.
• 3.4. LBF varžybos ir kiti renginiai turi būti vykdomi tik tose sporto bazėse, specialiose, tam skirtose vietose (konferencijų salėse, salėse ir kt.) ir atvirose teritorijose, kuriose galima užtikrinti žmonių saugumą:
• 3.5. Tamsiu paros metu apšviestose prieš renginį ir po jo atvirose vietose ar teritorijose (renginio metu – jei reikia).
• 3.6. Potencialiai pavojingus arba sunkiai prognozuojamus renginius – vietose, kurias įmanoma tinkamai apriboti bei kontroliuoti.
4. Reikalavimai LBF varžybų ir kitų renginių organizatoriams
• 4.1. LBF gali pavesti nacionalinio, regioninio ir vietinio lygos varžybų organizavimą ir vykdymą kitoms organizacijoms, atitinkančioms Kūno kultūros ir sporto departamento nustatytus kriterijus ir Tarptautinės badmintono federacijos nustatytus reikalavimus.
• 4.2. Visų lygių varžybos ar renginiai vykdomi pagal varžybų nuostatus. Varžybų nuostatai gali būti parengiami konkrečioms varžyboms arba visam čempionatui.
• 4.3. Varžybų ar renginio nuostatus rengia ir už jų vykdymą atsako varžybų ar renginio organizatorius.
• 4.4. Varžybų ar renginių organizatoriai atsako už sportininkų, ir žiūrovų saugumą varžybų ar renginių metu.
• 4.5.Per varžybas ar renginį sportininkams, žiūrovams, kitiems varžybų ar renginio dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų ar renginio saugumo reikalavimais. Jeigu sportininkai,žiūrovai, kiti varžybų ar renginio dalyviai nesilaiko nustatytų saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako.
• 4.6. LBF varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi užtikrinti žmonių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą:
• 4.7. savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio teritoriją, sporto bazę, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti sužaloti žmonės, bei psichotropinės medžiagos ir alkoholis, arba padėti policijai tai padaryti;
• 4.8. rengiant sudėtingus ar potencialiai pavojingus renginius – suderinti su policija saugumo užtikrinimo planą, numatantį būdus ir priemones bei suderintus organizatorių ir policijos veiksmus;
• 4.9. komerciniams mokamiems renginiams – visais atvejais sudaryti sutartis su saugos tarnybomis arba policija dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo;
• 4.10.Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą tenka varžybų ar renginio organizatoriui (rungtynių komandai šeimininkei), kuriam, pagal atskirų lygų čempionatų vykdymo nuostatus arba LBF drausminės komisijos sprendimu, taikomos drausminės sankcijos.
4.11 LBF varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:
• 4.11.1 į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą įleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;
• 4.11.2. sporto bazėse, varžybų ar renginio vietose prekiauti gėrimais ne plastikinėje ar popierinėje taroje;
• 4.11.3 į sporto bazės, arenos tribūnas ar aikštės prieigas įsinešti gėrimus skardinėje ar stiklinėje taroje;
• 4.11.4. mėtyti į aikštę įvairius daiktus, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių dalyviams;
• 4.11. 5. mėtyti į aikštę įvairius kietus daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti ir trukdyti rungtynių dalyviams;
• 4.11.6. naudoti agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;
• 4.11.7. varžybų ar rungtynių, renginių metu ar iš karto po jų sporto bazėje, varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus;
• 4.11.8. provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.
4.12. LBF varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi palaikyti švarą ir tvarką:
• 4.12.1. nedideliems renginiams ar varžyboms – įsipareigoti palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio/varžybų vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;
• 4.12.2. dideliems renginiams ar varžyboms – sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;
• 4.12.3. ilgesnių kaip 2 val. ir renginių su lauko prekyba vietas aprūpinti reikalingu pagal numatomą dalyvių ar žiūrovų skaičių kiekiu lauko tualetų (ne mažiau kaip 1 tualetas 500 žmonių);
• 4.12.4. užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais bei alumi ir jie nebūtų vartojami;
• 4.12.5. renginių metu neviršyti garso lygio, būtinio įgarsinti renginio teritoriją ar vietą.
4.13. LBF varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi turėti reikiamus leidimus renginyje ar varžybose numatomai veiklai:
• 4.13.1. planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius ar kitus statinius) parengti jų išdėstymo renginio ar varžybų vietoje schemą bei suderinti ją su atitinkama priešgaisrinės apsaugos tarnyba;
• 4.13.2. jeigu prekybą renginio metu leista organizatoriams prašant – užtikrinti, kad prekiaujantys turėtų reikiamus leidimus;
• 4.13.4. veiklai ar darbams, kuriems būtini specialūs leidimai ar licencijos (pvz.: atrakcionai, fejerverkai, scenų konstrukcijų montavimas, darbas su elektrine įranga ir pan.), turėti reikiamus atitinkamų institucijų leidimus arba licencijas tai veiklai;
• 4.13.4. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, šių taisyklių, nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir kitų taisyklių, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus.
5. Reikalavimai varžybų dalyvių sveikatos saugai ir medicininiam aptarnavimui
• 5.1. Asmenys, lankantys bet kokios formos sporto pratybas, dalyvaujantys varžybose, privalo reguliariai tikrintis sveikatą. Sveikatos tikrinimo periodiškumą ir tvarką nustato Kūno kultūros ir sporto departamentas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija bei kiekvienos sporto organizacijos vidaus tvarkos taisyklės.
• 5.2. LBF varžybų, renginių, pratybų organizatoriai privalo neleisti dalyvauti pratybose ir/ar varžybose asmenims, kurie nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. sporto organizacijos (klubai, mokyklos) yra tiesiogiai atsakingi už sveikatos patikrinimo kontrolę.
• 5.3. Sporto bazėje, varžybų ar renginio vykdymo vietoje privalo budėti medicinos personalas, turintis visas reikalingas medicinines priemones, būtinos pirmajai pagalbai suteikti.
6. Draudimas vartoti dopingą
• 6.1. Sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo.
• 6.2. Sportininkams draudžiama vartoti, o gydytojams, sporto specialistams ir kitiems asmenims skirti, skatinti ir versti vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, uždraustus Pasaulinės antidopingo agentūros ir tarptautinių sporto organizacijų.
• 6.3. Asmenims, vartojusiems, skatinusiems, vertusiems vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, taikomos tarptautinių ir Lietuvos sporto organizacijų numatytos sankcijos.
• 6.4. Bet kokių draudžiamą medžiagų (dopingo preparatų) patekimas į sportininko organizmą yra paties sportininko atsakomybė.
• 6.5. Atsakomybė už siūlymą, skatinimą ar vertimą vartoti dopingo preparatus arba dopingo metodus tenka ir kitiems asmenims – komandų gydytojams, masažuotojams ir kitam aptarnaujančiam personalui.
• 6.6. Dopingo kontrolė Lietuvoje vykdoma vadovaujantis tarptautiniais dokumentais, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, taip pat tarptautinių organizacijų nustatytais testavimo standartais.
• 6.7. Dopingo ir jo metodų kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdo Kūno kultūros ir sporto departamentas arba jo įgaliota institucija.
• 6.8. Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems sportininkams bet kuriuo metu. Dopingo kontrolės procedūra atliekama iš anksto įspėjus arba be išankstinio įspėjimo.
• 6.9. Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo kontrolės procedūrų pažeidimų skiria Badmintono Pasaulinė Federacija (BWF)
• 6.10. Kasmet atnaujinamų draudžiamųjų medžiagų (dopingo preparatų) sąrašas pateikiamas Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) tinklalapyje: www.wada-ama.org.
7. Baigiamosios nuostatos
Organizatoriai atsako už renginio ar varžybų turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už renginio ar varžybų ir pasiruošimo renginiui ar varžyboms metu naudojamo turto apsaugą.

Lietuvos badmintono federacijos prezidentas Vilmantas Liorančas
 LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJOS VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SAUGUMO TAISYKLĖS

2013-11-02 21:21

 Taisyklės
2021-01-19 08:09
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
2017-02-12 14:46
Laimėtojų nustatymas žaidžiant rato sistema
2013-11-02 21:21
Badmintono taisyklės
2013-11-02 21:21
Badmintono aikštelė
2013-11-02 21:21
Reitingavimo tvarka
2013-11-02 21:21
Amžiaus grupės
2022 Birželis
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
   Pradžia  
   Naujienos  
   Turnyrai   Rezultatai  Kalendorius  Nuostatai  Teisėjavimas 
   Žaidėjai   Reitingai  Klubai  LT rinktinės 
   LBF   Kontaktai  Taisyklės  Dokumentai  VK posėdžiai  Lietuvos taurė  Žemaitijos taurė  PBL  Hummel lyga  "Kavos banko" lyga  Zanavyko taurė  Mėgėjų lyga  Badmintono Mėgėjų Lyga (BML)  Istorija  Nuorodos 
   LI 2022  
   Mokykloms  
Visa medžiaga pateikta šiame tinklapyje LBF bendruomenės nuosavybė. Kopijuoti ir platinti be sutikimo draudžiama.