LBF Trenerių Tarybos nuostatai

TVIRTINA KONFERENCIJA 


LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJOS TRENERIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

1. Bendrosios nuostatos. 
1.1. Lietuvos badmintono federacijos trenerių taryba (toliau LBF TT) yra LBF organas. 
1.2. LBF TT susideda iš 5 narių. 
1.3. LBF TT sudaro: 
1.3.1. Pirmininkas; 
1.3.2. LBF rinktinių administratorius; 
1.3.3. Viceprezidentas (tampa LBF TT nariu automatiškai išrinkus į pareigas); 
1.3.4. kiti išrinkti nariai. 
1.4. LBF TT išsirenka pirmininką, kuris turi būti nacionalinės rinktinės vyr. treneriu. 
1.5. LBF TT veikia vadovaujantis LBF įstatais, LBF etikos kodeksu, Lietuvos sporto federacijos sąjungos (toliau LSFS) įstatais, Lietuvos Respublikos Sporto įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
1.6. Nacionalines rinktines treneris renkamas LBF konferencijos metu, 4 (keturių) metų kadencijai. 
1.7. Nacionalines rinktines treneris gali būti perrenkamas ne daugiau, kaip 4 (keturioms) kadencijoms iš eilės. 
1.8. LBF rinktinių administratorių renka Konferencija, 4 (keturių) metų kadencijai. 
1.9. LBF rinktinių administratorius gali būti perrenkamas ne daugiau, kaip 4 (keturioms) kadencijoms iš eilės. 

2. LBF TT POSĖDŽIAI 
2.1.LBF TT posėdžiuose dalyvauja LBF TT nariai. 
2.2. LBF TT posėdžius rengia ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ LBF TT narių. 
2.3. Kiekvienas LBF TT narys turi vieną balsą. LBF TT sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia LBF TT pirmininko balsas. 
2.4.Kiekvienas LBF TT narys privalo vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. LBF TT nariui draudžiama dalyvauti priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu LBF TT narys privalo informuoti LBF TT pirmininką apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. 
2.5. LBF TT posėdžio iniciatyvos teisę turi 1/3 LBF TT narių ir/ar Prezidentas. Apie šaukiamą LBF TT posėdį Pirmininkas LBF TT praneša raštu, elektroninių ryšių priemonėmis likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki numatomo posėdžio datos. 
2.6. Jei LBF TT narys be svarbios priežasties negali ir/ar neatlieka savo pareigų ir/ar jas atlieka netinkamai, neeilinė Konferencija turi teisę Prezidento, ne mažiau kaip 1/2 LBF TT narių ar 1/20 LBF narių siūlymu tokį LBF TT narį atšaukti iš LBF TT nario pareigų. 

3. LBF TT funkcijos ir uždaviniai. 
3.1. LBF TT funkcijos: 
3.1.1. Nacionalinės, jaunimo, jaunių rinktinių vyr. trenerių rinkimai ir pateikimas vykdomojo komiteto tvirtinimui. 
3.1.2. Nacionalinės, U-19, U-17, U-15, U-13, rinktinių formavimas du kartus per metus (bet ne vėliau nei sausio 15, ir ne vėliau nei liepos 15) ir pateikimas vykdomajam komitetui tvirtinimui. LBF rinktinės formuojamos remiantis LBF rinktinės narių atrankos kriterijais, kuriuos tvirtina LBF VK, ir kurie publikuojami LBF internetiniame tinklapyje. 
3.1.3. LBF aukštam meistriškumui skirtų lėšų planavimas ir paskirstymas konkretiems tikslams: 
3.1.3.1. Lietuvos rinktinių / rinktinių narių dalyvavimui pasaulio, Europos čempionatuose, reitinginiuose turnyruose ir jų pasiruošimui; 
3.1.3.4. Teikti prašymus Stipendijų skyrimui aukšto meistriškumo sportininkams; 
3.1.3.5. Biudžeto pateikimas metiniu principu; 
3.1.3.6 teikti prašymus VK dėl vienkartiniu premijų už rezultatus; 
3.1.4. Inicijuoja trenerių kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimą̨, kviečia užsienio šalių kvalifikuotus, patyrusius trenerius; 
3.1.5. Trenerių siuntimas į kitų organizacijų organizuojamus kursus; 
3.1.6. Rūpinasi sportininkais su negalia ir treneriais dirbančiais su sportininkais su negalia; 
3.1.7. Rengia aukšto meistriškumo sporto programą ir atsako už jos įgyvendinimą Konferencijai. 
3.2. LBF TT rinktinių administratoriaus funkcijos: 
3.2.1. Lietuvos rinktinių / rinktinių narių aprūpinimui apranga, sporto inventoriumi. 
3.2. 2. Lietuvos rinktinėms / rinktinių nariams mokomųjų sporto stovyklų organizavimui ir pravedimui. Stovyklose gali dalyvauti ir ne Lietuvos rinktinės nariai kaip naudingi sparingo partneriai. 
3.2.3. Atsako už rinktinių išvykų organizavimą, aprūpinimą ir kontrolę. Rinktinių išvykų išlaidų ataskaitas suderina ir teikia Viceprezidentui. 
3.3. LBF TT pirmininkas koordinuoja LBF TT veiklą ir atsako už tikslų pasiekimą vykdomajam komitetui. 

4. LBF TT teisės ir pareigos 
4.1. LBF TT turi teisę: 
4.1.1.analizuodama badmintono sporto situaciją Lietuvoje, teikti siūlymus Prezidentui ir Vykdomajam komitetui dėl veiklos gerinimo; 
4.1.2. gauti reikiamą informaciją iš Vykdomojo komiteto; 
4.1.3. turėti savo atstovą Vykdomajame komitete; 
4.1.4. kviesti į LBF TT posėdžius trenerius bei LBF narius (Vykdomojo komiteto narius , sportininkus), sporto įstaigų atstovus. 
4.2. LBF TT narių atlygis už jų vykdomą veiklą gali būti mokamas pagal darbo arba sporto veiklos sutartis. 
4.3. LBF TT privalo: 
4.3.1. Tinkamai atstovauti trenerių interesus. 
4.3.2. Visus klausimus spręsti vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo bei geranoriškumo 
principais. 
4.3.3. Būti atvira Lietuvos badmintono sporto bendruomenei. 

5. Baigiamosios nuostatos. 
5.1. LBF TT už savo veiklą atsiskaito LBF konferencijoje. Konferencijoje LBF TT atstovauja pirmininkas. 

Parengė: Edita Likienė , Karina Gaidukaitė


2023 METŲ EUROPOS U17 ČEMPIONATAS VYKS LIETUVOJE !!!

Image description
2022-12-01/02 vykusiame Europos Badmintono Konfederacijos (Badminton Europe) Direktorių Tarybos posėdyje nuspręsta, kad 2023 metų Europos U17 asmeninis ir komandinis čempionatai vyks Lietuvoje.

Skaityti daugiau

LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJAI 60!

Image description
​​​​​​​Gruodžio 2 d., Lietuvos sporto muziejuje, 16 val. vyks šventinis minėjimas.

Skaityti daugiau

LBF NEEILINĖ (NUOTOLINĖ) KONFERENCIJA

Image description
KONFERENCIJOS DATA 2022-12-09 12:00-14:00

Skaityti daugiau

2022-11-18 Vykdomojo komiteto posėdis


Džiuginančios Lietuvių pergalės tarptautiniuose turnyruose!

Image description
Du savaitgalius iš eilės, Delfi sporto centre, vyko tarptautinio lygio badmintono turnyrai: RSL Lithuanian U17 International ir RSL Lithuanian Junior, kuriuose Lietuvos badmintoninkai džiugino pergalėmis. Viltė Paulauskaitė ir Vilius Bagdanavičius RSL Lithuanian Junior čempionai! Skaitykite daugiau straipsnyje.

Skaityti daugiau

BWF/BEC Couch Education Level1 Lietuva

Image description
Treneriai sėmėsi patirties iš vieno geriausių Škotijos trenerio bei konsultanto – Alan Mcilvain, kuriam asistavo Estijos kylanti trenerė Victoria Korobova. Kursuose dalyvavo, net 16 trenerių iš visos Lietuvos.

Skaityti daugiau

2022-10-21 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-03-16 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-03-22 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-03-29 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-04-11 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-05-04 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-05-31 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-06-27 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-07-14 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-07-28 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-08-22 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-08-25 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-09-08 Vykdomojo komiteto posėdis


2022-10-06 Vykdomojo komiteto posėdis


Badmintono taisyklės

Supaprastintos ir pilnos badmintono taisyklės

Skaityti daugiau

Lietuvos kurčiųjų badmintono rinktinė - EUROPOS ČEMPIONĖ

Image description
9-ajame Europos kurčiųjų badmintono čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo aukso medalius.

Skaityti daugiau

Finansinio 2020 ir 2021 metų audito dokumentai

Audituotas 2020 ir 2021 metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Skaityti daugiau

2022 RSL Lietuvos Taurės nuostatai

2022 metų 17-osios RSL Lietuvos taurės NUOSTATAI

Skaityti daugiau

Laimėtojų nustatymas žaidžiant rato sistema

Principai, abibrėžiantys, kaip nustatomi laimėtojai žaidžiant rato sistema

Skaityti daugiau

Reitingavimo tvarka

Tvarkoje apibrėžiamos taisyklės, kaip skaičiuojami reitingų taškai Lietuvoje vykstančiuose turnyruose

Skaityti daugiau

2021 metų Finansinės būklės ataskaita

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Skaityti daugiau

Nacionalinių rinktinių atrankos kriterijai

Šis tvarkos aprašas reglamentuoja kandidatų atranką į Lietuvos badmintono federacijos (toliau LBF) nacionalines U13, U15, U17, U19 ir suaugusių rinktines, rinktinių sudarymo ir rinktinių delegavimo į Pasaulio, Europos čempionatus (toliau Čempionatas) tvarką. Tvarkos aprašas taip pat nustato rinktinių narių dalyvavimą šalies asmeniniuose čempionatuose, Lietuvos taurės varžybose bei kituose tarptautiniuose turnyruose.

Skaityti daugiau

LBF 2021 metų Veiklos rezultatų ataskaita


LBF 2021 metų finansinė ataskaita


LBF Turnyrų reglamentas

Lietuvos badmintono federacija (toliau LBF) savarankiškai arba su badmintono klubais, kurie yra LBF nariai, organizuoja Lietuvos čempionatus, Lietuvos taurės turnyrus, Europos Badmintono Federacijos (toliau BadmintonEurope) ar Tarptautinės Badmintono Federacijos (toliau BWF) oficialias tarptautinius turnyrus vykstančius Lietuvoje ir kitas aukšto sportinio meistriškumo varžybas.

Skaityti daugiau

LBF 2022 - 2025 metų veiklos strateginis planas

LBF 2022 - 2025 metų veiklos strateginis planas

Skaityti daugiau

LBF įstatai

Lietuvos Badmintono Federacijos įstatai patvirtinti 2022 metų LBF konferencijoje

Skaityti daugiau

2022 RSL Lietuvos taurės grupių suskirstymas


Vykdmomojo komiteto posėdžių protokolai


BRONZOS MEDALIS - VILTĖ PAULAUSKAITĖ

Image description
Europos Jaunimo Olimpiniame Festivalyje Viltė Paulauskaitė iškovojo bronzos medalį. Tai istorinis pasiekimas Lietuvos Badmintonui!!!

Skaityti daugiau

Badminton Europe "Next Gen 2028" programa

Image description
Centre of Exellence (Danija, Holbekas) treniruojasi pirma Lietuvos jaunųjų badmintono žaidėjų grupė

Skaityti daugiau

2022 Badminton Europe RSL Summer School

Image description
Pirmą liepos mėnesio savaitę 64 žaidėjai, 8 treneriai bei 3 ekspertai iš visos Europos susirinko kartu ir dirbo Badminton Europe organizuojamame kasmetiniame renginyje – RSL Summer School.

Skaityti daugiau

XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

Image description
Badmintono diena - 2022 liepos 16 d. 8 aikštelės - Sportininkų rengimo centre, Druskininkuose

Skaityti daugiau

2022 Europos Senjorų Čempionatas Slovėnijoje

Image description
2022/08/07-2022/08/13 Liublijanoje, Slovėnijoje vyks 2022 Europos Senjorų Čempionatas. REGISTRACIJA iki 2022/06/20 17:00, registracija@badminton.lt ir info@badminton.lt

Skaityti daugiau

Trenerių kvalifikacijos kėlimo programa

Image description
2022 metai patvirtinta trenerių kvalifakacijos kėlimo programos dalis. BWF Level 1 kursuose Liuksemburge dalyvauja net 3 treneriai iš Lietuvos - Odeta Rastenytė, Vaida Lekavičiutė Slušnienė ir Karolis Šemeta.

Skaityti daugiau

Lietuvos universitetas vėl ruoš badmintono specialistus

Image description
Po kelių dešimtmečių pertraukos į Lietuvos sporto universitetą sugrįžta badmintono specialistų rengimas – jau nuo šio rudens trenerio išsilavinimo siekiantys studentai galės rinktis ir badmintono specializaciją.

Skaityti daugiau