MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-06-21 02:08 took:211.2 s.

 

Galiojantys dokumentai

« Atgal į sąrašą

LBF trenerių tarybos nuostatai

TVIRTINA KONFERENCIJA 


LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJOS TRENERIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

1. Bendrosios nuostatos. 
1.1. Lietuvos badmintono federacijos trenerių taryba (toliau LBF TT) yra LBF organas. 
1.2. LBF TT susideda iš 5 narių. 
1.3. LBF TT sudaro: 
1.3.1. Pirmininkas; 
1.3.2. LBF rinktinių administratorius; 
1.3.3. Viceprezidentas (tampa LBF TT nariu automatiškai išrinkus į pareigas); 
1.3.4. kiti išrinkti nariai. 
1.4. LBF TT išsirenka pirmininką, kuris turi būti nacionalinės rinktinės vyr. treneriu. 
1.5. LBF TT veikia vadovaujantis LBF įstatais, LBF etikos kodeksu, Lietuvos sporto federacijos sąjungos (toliau LSFS) įstatais, Lietuvos Respublikos Sporto įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
1.6. Nacionalines rinktines treneris renkamas LBF konferencijos metu, 4 (keturių) metų kadencijai. 
1.7. Nacionalines rinktines treneris gali būti perrenkamas ne daugiau, kaip 4 (keturioms) kadencijoms iš eilės. 
1.8. LBF rinktinių administratorių renka Konferencija, 4 (keturių) metų kadencijai. 
1.9. LBF rinktinių administratorius gali būti perrenkamas ne daugiau, kaip 4 (keturioms) kadencijoms iš eilės. 

2. LBF TT POSĖDŽIAI 
2.1.LBF TT posėdžiuose dalyvauja LBF TT nariai. 
2.2. LBF TT posėdžius rengia ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ LBF TT narių. 
2.3. Kiekvienas LBF TT narys turi vieną balsą. LBF TT sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia LBF TT pirmininko balsas. 
2.4.Kiekvienas LBF TT narys privalo vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. LBF TT nariui draudžiama dalyvauti priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu LBF TT narys privalo informuoti LBF TT pirmininką apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. 
2.5. LBF TT posėdžio iniciatyvos teisę turi 1/3 LBF TT narių ir/ar Prezidentas. Apie šaukiamą LBF TT posėdį Pirmininkas LBF TT praneša raštu, elektroninių ryšių priemonėmis likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki numatomo posėdžio datos. 
2.6. Jei LBF TT narys be svarbios priežasties negali ir/ar neatlieka savo pareigų ir/ar jas atlieka netinkamai, neeilinė Konferencija turi teisę Prezidento, ne mažiau kaip 1/2 LBF TT narių ar 1/20 LBF narių siūlymu tokį LBF TT narį atšaukti iš LBF TT nario pareigų. 

3. LBF TT funkcijos ir uždaviniai. 
3.1. LBF TT funkcijos: 
3.1.1. Nacionalinės, jaunimo, jaunių rinktinių vyr. trenerių rinkimai ir pateikimas vykdomojo komiteto tvirtinimui. 
3.1.2. Nacionalinės, U-19, U-17, U-15, U-13, rinktinių formavimas du kartus per metus (bet ne vėliau nei sausio 15, ir ne vėliau nei liepos 15) ir pateikimas vykdomajam komitetui tvirtinimui. LBF rinktinės formuojamos remiantis LBF rinktinės narių atrankos kriterijais, kuriuos tvirtina LBF VK, ir kurie publikuojami LBF internetiniame tinklapyje. 
3.1.3. LBF aukštam meistriškumui skirtų lėšų planavimas ir paskirstymas konkretiems tikslams: 
3.1.3.1. Lietuvos rinktinių / rinktinių narių dalyvavimui pasaulio, Europos čempionatuose, reitinginiuose turnyruose ir jų pasiruošimui; 
3.1.3.4. Teikti prašymus Stipendijų skyrimui aukšto meistriškumo sportininkams; 
3.1.3.5. Biudžeto pateikimas metiniu principu; 
3.1.3.6 teikti prašymus VK dėl vienkartiniu premijų už rezultatus; 
3.1.4. Inicijuoja trenerių kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimą̨, kviečia užsienio šalių kvalifikuotus, patyrusius trenerius; 
3.1.5. Trenerių siuntimas į kitų organizacijų organizuojamus kursus; 
3.1.6. Rūpinasi sportininkais su negalia ir treneriais dirbančiais su sportininkais su negalia; 
3.1.7. Rengia aukšto meistriškumo sporto programą ir atsako už jos įgyvendinimą Konferencijai. 
3.2. LBF TT rinktinių administratoriaus funkcijos: 
3.2.1. Lietuvos rinktinių / rinktinių narių aprūpinimui apranga, sporto inventoriumi. 
3.2. 2. Lietuvos rinktinėms / rinktinių nariams mokomųjų sporto stovyklų organizavimui ir pravedimui. Stovyklose gali dalyvauti ir ne Lietuvos rinktinės nariai kaip naudingi sparingo partneriai. 
3.2.3. Atsako už rinktinių išvykų organizavimą, aprūpinimą ir kontrolę. Rinktinių išvykų išlaidų ataskaitas suderina ir teikia Viceprezidentui. 
3.3. LBF TT pirmininkas koordinuoja LBF TT veiklą ir atsako už tikslų pasiekimą vykdomajam komitetui. 

4. LBF TT teisės ir pareigos 
4.1. LBF TT turi teisę: 
4.1.1.analizuodama badmintono sporto situaciją Lietuvoje, teikti siūlymus Prezidentui ir Vykdomajam komitetui dėl veiklos gerinimo; 
4.1.2. gauti reikiamą informaciją iš Vykdomojo komiteto; 
4.1.3. turėti savo atstovą Vykdomajame komitete; 
4.1.4. kviesti į LBF TT posėdžius trenerius bei LBF narius (Vykdomojo komiteto narius , sportininkus), sporto įstaigų atstovus. 
4.2. LBF TT narių atlygis už jų vykdomą veiklą gali būti mokamas pagal darbo arba sporto veiklos sutartis. 
4.3. LBF TT privalo: 
4.3.1. Tinkamai atstovauti trenerių interesus. 
4.3.2. Visus klausimus spręsti vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo bei geranoriškumo 
principais. 
4.3.3. Būti atvira Lietuvos badmintono sporto bendruomenei. 

5. Baigiamosios nuostatos. 
5.1. LBF TT už savo veiklą atsiskaito LBF konferencijoje. Konferencijoje LBF TT atstovauja pirmininkas. 

Parengė: Edita Likienė , Karina Gaidukaitė


« Atgal į sąrašą